Thursday, 31 March 2011

Item-item yang akan disemak oleh Pihak Nazir semasa memantau Program Pendidikan Khas di sekolah2 integrasi

by Wasilah Pendidikan Khas on Wednesday, February 23, 2011 at 8:04am

KOD SEKOLAH :

PENGURUSAN  KURIKULUM, KOKURIKULUM DAN HAL EHWAL MURID
PROGRAM PENDIDIKAN KHAS (INTEGRASI)BERMASALAH PEMBELAJARAN.

Aspek No. Item   Skor  CATATAN

  1.1 PENGURUSAN PROGRAM KURIKULUM

Jawatankuasa Pendidikan Khas Integras(JPKI)    

1 Jawatankuasa dipengerusi oleh Pengetua/Guru Besar (jika '0' nyatakan)   

2 mesyuarat dijalankan dari semasa ke semasa

3 menyediakan minit mesyuarat (Pekeliling Perkhidmatan Bil. 5/2007)

4 menyediakan belanjawan tahunan peruntukan P. Khas

5 membuat ketetapan dari semasa ke semasa bagi menyelesaikan masalah kurikulum Pendidikan Khas

6 merancang program/projek/aktiviti kurikulum  P. Khas selaras dengan perancangan strategik sekolah

7 menyelaras pelaksanaan program/projek/aktiviti kurikulum 

8 memantau dan menilai keberkesanan program/projek/aktiviti kurikulum yang dijalankan

9 melaksanakan penambahbaikan terhadap program/projek/aktiviti kurikulum hasil daripada penilaian impak

10 melaksanakan penyeliaan pengajaran dan pembelajaran terhadap guru-guru pendidikan khas serta merekodkannya.

11 melantik Penyelaras / PK Pendidikan Khas berdasarkan kekananan

12 melibatkan semua guru pendidikan khas dalam jawatankuasa

13 memperoleh Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran terkini yang disesuaikan dengan keperluan P. Khas 

14 menyelaraskan penyediaan RPT dan RPH berdasarkan potensi murid

15 menguruskan program perkembangan staf

16 menyediakan set Ujian Diagnostik untuk murid baru

Penyediaan Rancangan Pendidikan Individu (RPI)

17 merancang   mesyuarat penyediaan RPI 

18 melaksanakan  mesyuarat penyediaan RPI

19 menyediakan fail RPI untuk setiap murid 

20 disediakan mengikut potensi murid

21 menetapkan sasaran murid 

22 merekodkan perkembangan setiap murid dengan lengkap dan kemas kini

23 disemak oleh pentadbir dari masa ke semasa

Pengurusan Kewangan 24 menerima peruntukan pendidikan khas mengikut pekeliling kewangan bil 2/2005  

25 menyediakan rekod perbelanjaan peruntukan secara berasingan daripada buku akaun sekolah

26 menggunakan keseluruhan peruntukan yang ditetapkan untuk meningkatkan potensi murid

Perancangan Program

27 merancang program/aktiviti tahunan program selaras dengan perancangan sekolah

28 melaksanakan program/projek/aktiviti tahunan program selaras dengan perancangan strategik sekolah

29 memantau keberkesanan program/projek/aktiviti tahunan program yang dijalankan

30 melaksanakan penambahbaikan terhadap program/ projek/ aktiviti P. Khas hasil daripada penilaian impak

Jadual Waktu

31 menyediakan jadual waktu induk, jadual waktu kelas dan jadual waktu persendirian guru  

32 Guru Besar/ Pengetua menandatangani jadual waktu induk, jadual waktu kelas dan jadual waktu individu.

33 jadual waktu induk dan jadual waktu kelas dipamerkan di tempat yang mudah dilihat/ dirujuk/ salinan kepada pentadbiran sekolah

34 mengikut peruntukan waktu berdasarkan Peraturan-Peraturan Pendidikan (Pend. Khas) 1997 dan Surat Pekeliling Ikhtisas yang berkuat kuasa.

35 berdasarkan bilangan guru dan mata pelajaran yang ditawarkan

36 mengikut keperluan dan kesesuaian seperti mengikut set, sebaran waktu, peruntukan waktu dan kemudahan bilik

37 guru mengajar mematuhi jadual waktu yang diluluskan (peruntukan masa dan mata pelajaran)

Penilaian Pencapaian Murid Dalam Akademik

38 membina instrumen penilaian untuk menilai secara bertulis, pemerhatian atau lisan  

39 melaksanakan penilaian dengan kaedah pemerhatian, lisan atau penulisan

40 merekodkan pencapaian murid dalam bentuk markah ujian/ peperiksaan  

41 menganalisis pencapaian murid untuk mengenal pasti penguasaan hasil pembelajaran (merangkumi domain kognitif, afektif dan psikomotor).

42 melapor hasil pencapaian murid kepada pihak yang berkenaan (murid sendiri, jawatankuasa pendidikan khas, ibu bapa murid dan pihak yang berkaitan)

43 merancang dan mengambil tindakan susulan di peringkat kelas serta jawatankuasa pendidikan khas.

Pengurusan Kokurikulum 

44 Perancangan Strategik Sekolah  

45 pengukuhan kurikulum Pendidikan Khas

46 potensi dan minat murid

47 pembangunan sahsiah murid

48 sumbangan dan kejayaan murid

49 merekod dan menganalisis hasil penilaian aktiviti kokurikulum

50 menggunakan hasil penilaian untuk langkah penambahbaikan

51 melapor hasil pencapaian murid kepada pihak yang berkenaan (murid sendiri, jawatankuasa pendidikan khas, ibubapa murid dan pihak lain)

Pengurusan HEM

52 saiz dan lokasi bilik darjah yang selesa, selamat dan menepati spesifikasi  

53 kemudahan asas yang sesuai dengan murid pendidikan khas

54 menyediakan rekod profil bagi setiap murid

55 memastikan setiap murid diberi perlindungan insurans

56 memastikan setiap murid didaftarkan sebagai OKU

57 memastikan setiap murid mendapat kebenaran ibu bapa semasa menjalani akiviti pendidikan khas

58 mengadakan program untuk menggalakkan integrasi antara murid khas dan murid normal

59 mengadakan hubungan dan kerjasama yang baik antara guru khas dan guru normal.

60 PIBG dapat berfungsi dengan baik bagi menyokong program pendidikan khas.

61 mewujudkan hubungan baik dengan JKM, hospital, NGO dan masyarakat setempat

Pengurusan Kelas

62 kebersihan dan keceriaan  

63 sistem pengudaraan /cahaya sesuai

64 perabot asas mencukupi

65 peralatan di kelas mencukupi untuk setiap murid 

66 peralatan mencukupi untuk aktiviti pembelajaran

67 peralatan sesuai untuk murid pelbagai potensi

68 mempunyai sistem penyimpanan yang sesuai
69 menggunakan kaedah stesyen

70 Guru  telah diberi pendedahan/kursus tentang konsep stesyen dengan jelas

71 bilangan murid sesuai (ikut kategori) dalam satu-satu kelas 

72 murid tidak mempunyai  pelbagai masalah

73 murid boleh ditinggal tanpa pengawasan individu

74 murid bermasalah tingkah laku yang telah dipulihkan pada peringkat awal

75 aktiviti yang diberi sesuai mengikut potensi murid

76 guru merujuk buku kurikulum pendidikan khas semasa menyediakan rancangan pengajaran harian

77 kaedah pengajaran  diubah suai mengikut kebolehan murid

78 Guru beropsyen pend.khas   

Pembantu Pengurusan Murid

79 menerima pelantikan daripada SPP 

  80 mendapat pendedahan mengenai bidang tugas daripada PPD/JPN           

  81 mendapat taklimat/ orentasi sekolah oleh Pengetua/Guru Besar     

  82 melaksanakan tugas sebagai PPM seperti surat lantikan (Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil 9/2003)  

  83 menyediakan fail meja

  84 menyediakan jadual kerja

  85 menyediakan laporan harian kerja PPM  

  86 bertugas sepenuh masa sebagai PPM Pend. Khas  

  87 membantu murid semasa guru menyampaikan P&P

  88 membantu guru menyediakan BBM  

  89 membantu tugas-tugas pengurusan program pendidikan khas (pengurusan fail)

  90 membantu tugas-tugas kebersihan kelas pend. khas  

  91 membantu dalam pengurusan diri murid  

  92 membantu tugas guru menceriakan kelas pend. khas. 

  93 mengenali ciri-ciri murid pendidikan khas  

  94 menunjukkan minat mengendalikan murid pend. khas  

No comments:

Post a Comment